Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

1. Amaç ve Kapsam
Bu aydınlatma dishek.org’la paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (buradan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesi uyarınca, Sanal Yazılım Bilgisayar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (buradan sonra “SANAL” olarak anılacaktır) olarak, kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. SANAL, kişisel verilerinizi “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması”nda ayrıntılı olarak açıkladığı şekilde işler.

Bunlara ek olarak dishek.org’u ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerez ve işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler “Çerez Kullanımı”nda yer alır.

2. Veri Sorumlusunun Bilgileri

Firma Tam İsmi: Sanal Yazılım Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Vergi Dairesi: Konak

Vergi No: 743 005 5424

MERSİS No: 0-7430-0554-2400015

Ticaret Sicil No: 77672

Adres: Akdeniz Mh. 1353 Sk. Taner İş Merkezi No:1/204 Konak/İZMİR

Telefon: +90 (506) 188 20 19

E-posta: iletisim@sanal.mobi

3. Aydınlatmada Yer Alan “Kişisel Veri” Nedir?

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (ad, soyad, cep telefonu vb.) KVKK'nın 3.maddesinde "Kişisel Veri" olarak tanımlanır.

4. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenebilir?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, SANAL tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesinde.
 • Soru ve randevu taleplerinizin, talepte bulunduğunuz diş hekimine iletilmesinde.
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesinde.
 • SANAL tarafından iş ortağı/web site kullanıcısı/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesinde.
 • SANAL’ın ve SANAL’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesinde.
 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlanmasında, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemlerin önlenmesinde.
 • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesinde.
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesinde.
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmasında.

Kişisel verilerinizin SANAL tarafından işlenme hususuna yönelik ayrıntılı bilgiler, “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması”nda yer alır.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
SANAL tarafından işlenen kişisel verileriniz, SANAL’ın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılabilir.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve KVKK’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; SANAL tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine; faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla (diş hekimi veya klinik); verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız fiziksel sunucu (server) ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi kişi ve kurumlarla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçinde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilir.

6. Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; e-posta, SANAL’a ait internet sitesini ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve çerez (cookies) olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanır. Kişisel verileriniz, SANAL tarafından verilen hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, SANAL’ın iletişim kanallarına ulaştığınızda, internet sitesindeki dijital formları (soru, randevu talebi, iletişim formu) kullandığınızda; toplanabilir, güncellenebilir ve işlenebilir.

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, SANAL tarafından işbu aydınlatma formunun 4.maddesinde sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuatlar ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için kişisel verileriniz, ayrıntıları “Açık Rıza Beyanı”nda belirtilen açık rızanız alınarak işlenebilir.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, ilgili kişi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle1  SANAL’a başvurarak:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda yer alan 5 ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi SANAL’ın internet sitesinde (sanal.mobi) yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Akdeniz Mh. 1353 Sk. Taner İş Merkezi No:1/204 Konak/İZMİR” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla, e-posta ile veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde SANAL tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin SANAL için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınır.2

 

Veri Sorumlusu  
Sanal Yazılım Bilgisayar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

 

110.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından SANAL’a daha önce bildirilen SANAL’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla SANAL’a iletir.

210.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde firma tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Tarafımı bilgilendirmek için hazırlanmış Çerez Kullanımı ve Kullanım Koşulları`nı okudum, kabul ediyorum.